Algemene voorwaarden en AVG

Algemene Voorwaarden ICTBelang d.d. 31 Oktober 2019

Algemeen

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van ICTBelang, hierna kortweg ICTBelang, gevestigd aan de Oude Apeldoornseweg 41, in Apeldoorn. ICTBelang verkoopt, installeert en repareert computers, servers en randapparatuur. Daarnaast legt ICTBelang bekabeling voor computernetwerken aan. Tot slot inventariseert ICTBelang ook bedrijfsprocessen binnen ondernemingen en geeft ICTBelang advies over bedrijfsautomatisering. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg) opdrachten aan ICTBelang. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbod, aanvaarding en opdracht 

 1. Alle offertes van ICTBelang, mondeling of schriftelijk, zijn steeds vrijblijvend en binden ICTBelang niet. Mondelinge toezeggingen binden ICTBelang ook niet. Voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen ICTBelang en haar opdrachtgever, dient een offerte uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd door de directie van ICTBelang.
 2. Nadat een aanbod van ICTBelang door de opdrachtgever is aanvaard, heeft ICTBelang het recht, binnen vijf werkdagen nadat de aanvaarding haar bekend is geworden, de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden. ICTBelang is gehouden binnen de voornoemde termijn eveneens de reden voor ontbinding schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtgever.
 3. Een offerte, aanbod van ICTBelang is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Gewicht, afmeting, kleuren, en overige eigenschappen van een te leveren product kunnen afwijken van datgeen ICTBelang heeft geoffreerd of aangeboden. Geringe afwijkingen in het te leveren product geven uitdrukkelijk geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.  

Reparaties, advieswerk en uurtarieven  

 1. Voor installatie en reparatie hanteert ICTBelang een vast uurtarief en declareert zij het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, eventuele onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is ICTBelang bevoegd om haar tarief te wijzigen indien interne omstandigheden dan wel de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.
 3. Als bij onderzoek blijkt dat reparatie meer kost dan van te voren aangegeven en/of gelet op de vervangingskosten niet reëel is, dan is ICTBelang gehouden de opdrachtgever hierover te informeren en dient de opdrachtgever opnieuw aan te geven of hij reparatie wenst. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd en/of levering van onderdelen reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Opdrachtgever kan in voornoemde gevallen afzien van verdere reparatie en betaalt ICTBelang dan de tot op dat moment gemaakte kosten. Opdrachtgever ontvangt in voornoemd geval en voor zover mogelijk en reëel, het product weer in de staat waarin het was voor onderzoek/reparatie.
 4. ICTBelang maakt bij reparatie gebruik van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruil onderdelen. Wanneer de opdrachtgever dat vooraf verzoekt, stelt ICTBelang de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen ter beschikking aan de klant. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en naar behoren functioneert.
 5. ICTBelang is niet aansprakelijk voor de (gevolg) schade als gevolg van het verlies dan wel de beschadiging van bestanden en/of gegevens bij reparatie of installatiewerkzaamheden.
 6. Voor het inventariseren van bedrijfsprocessen en het geven van adviezen over bedrijfsautomatisering zal in de regel eerst een offerte te worden opgemaakt.

Leveringen

 1. De levertijd van bestellingen bedraagt, indien niet anders vermeld of overeengekomen, vier weken. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien vooraf duidelijk is dat de levertijd van vier weken niet haalbaar is, is ICTBelang gehouden haar opdrachtgever daaromtrent te informeren en de mogelijkheid te bieden om een alternatief product te kiezen of de overeenkomst te ontbinden.
 2. ICTBelang is niet aansprakelijk voor het niet kunnen naleveren van producten ( bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van het door ICTBelang of door haar leveranciers uit de productie of handel nemen van een product).
 3. ICTBelang behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten tot het moment dat alle facturen van ICTBelang op het moment van levering door de opdrachtgever zijn voldaan.
 4. ICTBelang is aansprakelijk voor verlies en diefstal van een product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade aan een product ontstaan na afgifte van het product aan ICTBelang tot aan het moment dat de opdrachtgever het product weer op haalt. ICTBelang is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van verlies en diefstal van een product en/of de toebehoren en accessoires of schade aan een product.
 5. ICTBelang deelt de opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk mee dat een product gereed is en kan worden opgehaald. Indien ICTBelang na drie schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – geen reactie ontvangt van de opdrachtgever en het product ook niet wordt opgehaald dan is ICTBelang drie maanden na verzending van het aangetekend schrijven gerechtigd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Omvang aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsduur

 1. Eventuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de door of namens ICTBelang uitgevoerde werkzaamheden, hetzij advies hetzij reparatiewerkzaamheden is beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat ICTBelang voor die specifieke werkzaamheden heeft gefactureerd. ICTBelang is niet aansprakelijk voor welke vorm van gevolgschade dan ook.
 2. Een rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk en met reden omkleed ICTBelang in gebreke heeft gesteld.
 3. De aansprakelijkheid van ICTBelang vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. De aansprakelijkheid van ICTBlang vervalt daarnaast door verloop van twee jaar na de schriftelijke ingebrekestelling. 

Betaling

 ICTBelang factureert direct na uitvoering van haar werkzaamheden dan wel na levering van het bestelde product. Zodoende kan de opdrachtgever ook zeer kort na uitvoering van d werkzaamheden reclameren bij onjuiste facturering.

 1. Betaling van de facturen dient volledig en binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht de hoogte van het nog openstaande bedrag, in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Opdrachtgever is dertig dagen na de factuurdatum en na ontvangst van een betalingsherinnering met een betalingstermijn van zeven dagen een rente verschuldigd van 1,5 % per maand alsmede gehouden tot betaling van alle eventuele buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150, – exclusief BTW.  

Garantie  

 1. ICTBelang geeft na het voltooien van een reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de opdrachtgever.
 2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten terug keren doet ICTBelang een opgave van de prijs voor nieuw onderzoek en een eventueel nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een ander eis dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de opdracht gever doorberekend.
 3. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de opdrachtgever aanspraak kan maken op ontbinding van deovereenkomstingevalvaneenernstigetekortkomingbijeeneerderereparatie. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie op het vervangen of gerepareerde onderdeel opnieuw in.
 1. ICTBelang geeft geen eigen garantie op de door haar geleverde producten. Opdrachtgever ontvangt de van toepassing zijnde leveranciers-en fabrieksgarantie via ICTBelang.

Opschorting en ontbinding 

 1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet dan wel niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomt en/of ICTBelang op goede gronden vermoedt dat de opdrachtgever niet bereid of in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ICTBelang gerechtigd haar verplichting uit hoofde van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. ICTBlang kan ook in geval van een aankomend faillissement/surseance van betaling dan wel beslaglegging onder de opdrachtgever de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ontbinden.
 2. Op alle door ICTBelang gesloten overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.

PRIVACYVERKLARING
ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ICTBelang kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van ICTBelang. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. ICTBelang kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP adres
 • Uw bankgegevens

Waarom ICTBelang gegevens nodig heeft
ICTBelang verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt ICTbelang uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang ICTBelang gegevens bewaart
ICTBelang bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet
langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld.

Delen met anderen
ICTBelang verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ictbelang.nl.
ICTBelang zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als ICTBelang bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
ICTBelang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, mail dan naar: info@ictbelang.nl

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om de Privacyverklaring aan te passen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op: 31-10-2019.

ICTBelang is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn
Telefoon: 06-51278733
Mailadres: info@ictbelang.nl Inschrijvingsnummer KvK: 09171322